با بردن نشانگر بر روی هر دایره مشکی، مشخصات پروژه نمایش داده می شود. علاوه بر آن با کلیک بر روی نام پروژه می توانید صفحه اختصاصی هر پروژه را مشاهده فرمایید.  ( بهترین حالت نمایش در رایانه است. )